Generalforsamling

17. maj 2017

 

Referat af generalforsamling i Venstre torsdag d. 16.2.2017 kl. 19:30

31 medlemmer deltog (heraf nød de fleste godt af Restaurant Perlens gule ærter inden generalforsamling) – JRE fra Samsø Posten var tilstede under selve generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen holdt Skanderborgkredsens nye folketingskandidat Fatma Øktem et meget levende og spændende oplæg:

Fatma, der er østjyde (Århusianer) og liberal af hjertet, talte meget om Grundloven, demokrati, eget ansvar, frihed, kvindefrigørelse.

”Politik er spil og spil for kameraerne og desværre er det oftest en meget følelsesladet og populistisk fremstilling vi får fra den venstreorienterede presse. Fakta er, at der oftest er bredt flertal bag beslutningerne og bredt flertal skaber tryghed, hvilket er meget vigtigt.

Jeg gider ikke blokpolitik men vil meget hellere realpolitik. Lad os stå sammen og lave noget, der er godt for Danmark.”

Fatma ”tror ikke på at medlidenhed hjælper men derimod er det vigtigt at respektere folk, der gerne vil.

Alle mennesker har ressourcer men nogen gange er der brug for et lille hjælpende skub. Det gør nemlig noget når man føler, at man er noget, en del af noget, at det batter. At stille krav er at udvise respekt for det pågældende menneske. Det er min og mit partis politik.”

Fatma sluttede af med at tilbyde sin hjælp i forbindelse med det kommende valg: ”Jeg arbejder på, at komme til Samsø nogle gange i løbet af forsommeren. Det er vigtigt, at Venstre får fortalt, hvad det er vi står for!! Rød fløj har patent på det gode menneskesyn men undlader ofte at tale om finansiering og ansvar; Venstre vil også men husker fundamentet: alt koster – også det ”gratis”.

Venstre arbejder for: LIGE MULIGHEDER, RETTIGHEDER OG LIGE FOR LOVEN.

Så vi skal holde op med at være så pæne og tilbageholdende og ud og fortælle budskabet til naboen, venner, bekendte og folk på gaden.”

 1. Valg af stemmetællere: Genvalg til Carsten Bruun og nyvalg til John Sander Pedersen. 

 2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Henrik Sørensen, som blev valgt; denne kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i form af skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller brev d. 17.1.2017. Endvidere var der en lille annonce i Samsø Posten d. 9.2.2017. 

 3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold: Formanden Anton Lambæk startede med, at opfordre til 1 minuts stilhed for at mindes tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårigt medlem Christian Hovmand.

 4. Behandling af regnskab for 2016 og budget for 2017 til godkendelse: Kasserer Lars Bent Maegaard gennemgik regnskab og budget. Årets resultat blev et overskud på kr. 11.230,- og et bankindestående på kr. 37.656,-. For 2017 er der budgetteret med indtægter på kr. 31.400,- og udgifter på kr. 20.425,-. Der er ikke taget højde for udgifter/indtægter i forbindelse med valget. Regnskab og budget blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2018): Uændret kr. 325,-

 6. Behandling af indkomne forslag: Ingen

 7. Valg af formand (hvert år): Genvalg til Anton Lambæk.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år): På valg Ejnar Bager og Bettina AagaardEjnar, der ikke modtog genvalg, fik en blomst med ”Tak for mange år i bestyrelsen”; bestyrelsen foreslog Brian Kjær som blev valgt. Bettina Aagaard blev genvalgt. Søren Wiese blev genvalgt som suppleant.

 9. Valg af medlem til kredsbestyrelsen: Genvalg til Anton Lambæk.

 10. Valg af medlem til regionsbestyrelsen: Genvalg til Anton Lambæk.

 11. Valg af delegerede til landsmødet: Genvalg til Anton Lambæk og Henrik Sørensen 

 12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år): Genvalg til Erik Grenaa og Jens Ole Ditlevsen samt genvalg til Niels Henrik Roug som suppleant.

 13. Eventuelt:

Mens kaffen blev nydt var der tid til spørgsmål og kommentarer fra medlemmer og her var det primært beslutningen om at stemme nej til at sende ansøgning til driftsstøtte/statstilskud til "Samsø-Århus Expressen", der var til debat.

Fra Venstres KB-medlemmer var meldingen klar: ”Vi ikke er imod en færgerute fra Samsø til Aarhus men Venstres nej til ansøgningen tager sit afsæt i en helt grundlæggende bekymring om projektets bæredygtighed - en bekymring vi bl.a. baserer på en række økonomiske forhold, færgens tekniske beskaffenhed (bl.a. for gammel og for lille), rutens vejrforhold, antal passagerer i lavsæsonen og det forhold, at aflysninger ofte allerede vil ske ved hård vind. Flere erfarne søfolk/fagfolk, der har fulgt projektet fra start, har flere gange officielt påpeget betænkeligheder ved denne investering.

Folkene bag ruten måtte, som bekendt, allerede i oktober 2016 konstatere, at der ikke var passagerer nok til den ønskede vintersejlads. Dermed faldt ideen om Samsø-Århus Expressen som stabil pendlerfærge til jorden. I øvrigt oplyste selskabet hertil, at de mente, der var lange udsigter til, at færgen ville blive en helårsfærge. Ny kapitaltilførsel på kr. 2.5 mio. var nødvendigt. Finansieringen af driftskapital indtil evt. tilskud kunne udbetales i 2018 manglede.

I ansøgningen skulle der endvidere redegøres for forventningerne til projektets økonomiske og passagermæssige levedygtighed efter projektperiodens ophør. Dette var ikke beskrevet i ansøgningen. Herudover var betingelsen for en evt. udbetaling, at Samsø Kommune skulle stå som Projektejer, men når vi på forhånd ved at projektet ikke kan leve op til ansøgningens formål og betingelser, så var dette ikke - i vores optik - en mulig ansvarlig løsning og et NEJ til at sende ansøgningen var derfor den eneste mulighed.”

Langt størstedelen af medlemmerne bakkede op om beslutningen.

Ref. Bettina Aagaard/sekretær