Generalforsamling

2. februar 2023

Referat af Generalforsamling i Venstre,
D. 21. 02. 2022 kl. 19:30

24 medlemmer (+ 1 kommende medlem) deltog i generalforsamlingen – heraf mødte 17 op kl. 18:30 for at nyde Flinchs Hotels gule ærter.

John Reshaur Enevoldsen/JRE fra Samsø Posten var til stede til midt i punktet ”Eventuelt”.

1. Valg af stemmetællere: Carsten Bruun + Lars-Bent Maegaard.

2. Valg af dirigent: Anton Lambæk.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold:

1 medlem gik desværre bort i 2021 efter lang tids sygdom: Nugga Martine Bruun

ÆRET VÆRET HENDES MINDE.

Formandsberetning v. Mogens Exner er vedhæftet.

4. Behandling af regnskab for 2021:

Kasserer Lars-Bent Maegaard gennemgik regnskab og budget.

Indtægter på i alt kr. 79.229,50 og omkostninger på kr. 101.562,10 gav et NETTORESULTAT på kr. -22.327,80 (inkl. renter = 4,80 kr.) – årets resultat skyldes KV21. Indestående i banken kr. 24.936,72.

5. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år:

For 2022 er der budgetteret med indtægter på kr. 38.503,75 og omkostninger på kr. 33.748,75.

Medlemskontingent (2023): UÆNDRET: kr. 350,-

6. Behandling af indkomne forslag: INGEN.

7. Valg af formand (hvert år): Genvalg til Mogens Exner.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år):

Søren Wiese genopstiller ikke, Søren Rasmussen genopstiller som suppleant.

Anita Olesen ønsker at trække sig.

Nyvalgte i bestyrelsen blev: Anja Guldborg og Nicolai Damsgaard og som suppleant Søren Rasmussen.

9. Valg af 1 medlem til kredsbestyrelsen: Mogens Exner.

10. Valg af medlem til regionsbestyrelsen: Mogens Exner.

11. Valg af delegerede til landsmødet: Anita Olesen, Mogens Exner, Søren Wiese.

12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år): Anton Lambæk og Mogens Mahler.

Suppleant Niels Henrik Roug.

13. Eventuelt:

Der var ros til Søren Wiese for månedsbrevet i Samsø Posten i januar.

Så blev der spurgt ind til, hvad status egentlig er på OMLASTEPLADSEN v. Trolleborg da det fra flere steder forlyder, at det står stille og langt fra er færdigt – til trods for at S og SF havde meget travlt med, at det skulle stå færdigt senest d. 31.12.2021.

Søren Wiese/SW (som sidder i Teknik- og Miljøudvalget/TU) svarede, at det ganske rigtigt står helt stille, hvilket tilsyneladende skyldes, at der er fejl i støbetegningerne og entreprenøren derfor ikke mener, at projektet kan laves færdigt under de nuværende forudsætninger. Entreprenøren mener derfor heller ikke at han kan afkræves de 1,5 million kr. som der allerede er løbet på i dagbøder. Ifølge SW så er det også tvivlsomt om kommunen kan gøre krav på de omtalte dagbøder da der er alt for meget der ikke har været styr på.

Det er tilsyneladende også kommet som en overraskelse for bygherren/kommunen, at man er i gang med at bygge ovenpå en mose, som SW udtrykte det: ”Man kan roligt sige, at det sejler”. Indtil videre forventes projektet at blive forsinket i ca. 5 måneder. EN MUDRET FORTÆLLING!

Forsinkelsen påvirker jo så også AFFALDSORTERINGEN, som påbegyndes netop her d. 21.2.2022.

Indtil videre køber kommunen plads hos Renè Thorngaard i Onsbjerg.

SW kunne også fortælle at han og Per Urban Olsen (konservativ) har kæmpet i udvalget (TU) for at få ophævet beslutningen om at skraldebilerne ikke måtte bakke mere end 70 meter. Der er tilsyneladende ikke rigtig nogen der ved, hvem der har taget den beslutning; nu undersøges der så, hvad det skal koste at sløjfe den regel.

Så blev der spurgt ind til evt. færgeudbud på Sjællandsruten og her kunne Carsten Bruun (som også sidder i Færgeudvalget) fortælle, at Samsø Venstre efterhånden hælder mest til at stemme imod.

”Lad endelig Staten tage sig af den del – vi har vist nok at bruge vores penge på”.

Anita Olesen, som bl.a. sidder som formand i det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg fortalte lidt om arbejdet med at forbedre forholdene for såvel borgere som personale på Kildemosen. Så understregede hun, at vi jo også skal huske at fortælle de gode historier, som der faktisk også er nogle af, eksempelvis i den udekørende hjemmepleje.

Anita Olesen kom også ind på valgkampen, som denne gang var ret barsk (også for familien) men ”Søren, Carsten og jeg har støttet hinanden og hele tiden bakket hinanden op”.

Der blev også talt om forløbet efter valget, hvor Socialdemokratiet rendte fra en underskrevet aftale.

”Det kan være svært at stole på de pågældende politikere.”

Der var vin til Søren og Anita for deres indsats i bestyrelsen.

Ref. Bettina Aagaard

Sekretær


Formandsberetning Samsø Venstre Generalforsamling 21. 02. 2022

Velkommen til medlemmerne.

Den helt store begivenhed siden sidste generalforsamling var afholdelse af kommunalvalget d. 16. nov. 2021, hvor Samsø-Venstre stillede med et kandidathold på 6 med Søren Wiese som borgmesterkandidat med support fra Anita Olesen og Carsten Bruun. Anja Guldborg, Klaus Holdorf-Jespersen og undertegnede var nye, men med masser af erfaring f.eks. for Anjas vedkommende på ældreområdet, hvor hun til dagligt arbejder.

Der blev fra vores side kørt en meget sober valgkamp uden løgne og usande beskyldninger om andre partiers politiske valgprogram. Nogle syntes også, at vi var for pæne, når vi fra specielt et parti oplevede direkte løgnekampagner mod Venstre.

Der var fra kandidaterne lagt et stort arbejde i valgkampagnen, for at Samsø-Venstre kunne få et godt valg og ikke bløde, som var den landspolitiske tendens, og som mange frygtede.

Vi havde Jakob Ellemann-Jensen på en super god lynvisit på Samsø Frie Skole. Kandidaterne har sammen med de øvrige partier afholdt vælgermøder, delt valgmateriale ud og kæmpet om pladserne på lygtepælene rundt om på øen.

Der blev skrevet læserbreve, lavet videoer, hængt plakater op, delt balloner ud, debatteret, drukket kaffe og meget mere.

En stor tak til alle kandidaterne, læserbrevsskribenter, plakatophængere og -nedtagere og alle, som har ydet en indsats. Tak for det store arbejde, I har ydet. Godt kæmpet.

Resultatet af anstrengelserne blev, at Samsø-Venstre fik et udmærket valg set i lyset af den landspolitiske svækkede position, med et - på det tidspunkt - coronastærkt Socialdemokrati og med optur for De Konservative.

Kan vi være tilfredse? Nej, men vi holdt stemmetallet fra sidst, og vi beholdt vores mandater, hvilket i sig selv ikke var så ringe.

Vi havde i øvrigt i valgkampen et godt samarbejde med de Konservative og Dansk Folkeparti omkring valgmøder oa. Tak for samarbejdet og tillykke med valget, som var tæt på at tippe magten til den blå side i kommunen.

Konstitueringen efter valget gik desværre ikke helt vores vej.

Søren Wiese nåede i 2 uger at have en underskrevet konstitueringsaftale med socialdemokratiet og skulle være borgmester i den nye kommunalbestyrelse, lige indtil en underskrift på konstitueringsaftalen intet betød længere. Og så mener borgmesteren oven i købet ikke, at han skylder Samsø-Venstre noget. Selvfølgelig, det mener man jo kun, hvis begreber som ærlighed og ordentlighed har værdi, og brudte aftaler ikke er en arbejdsmetode.

Samsø-Venstre fik formandsposten i socialudvalget, og med Anita for bordenden er jeg sikker på, at der vil blive rettet op på mange af de dårlige forløb, der har været der. ...og jeg skal da hilse og sige, at Anita får så mange roser for sin indsats.

Vi ser desværre frem til en 4 års periode med et yderst snævert rødt flertal med en enerådende borgmester og med kun 16 stemmer, der skiller blå og rød blok. Dette burde i højeste grad appellere til samarbejde hen over midten frem for snæver blokpolitik.

Kan man nu have tillid til sådan en borgmester, når han svulstigt i medier og andre steder lover et bredt politisk samarbejde, og at han vil det brede samarbejde i KB?

Det er svært, når man starter ”samarbejdet” med at tage alle udvalgsposter selv og kun lade de få poster, som minimum skal gå til oppositionen, passere.

...eller når man her senest oplever, at S og SF går sammen og som ”kommunen” inviterer fritidssamsinger til et møde om kattegatforbindelsen uden at involvere V og C.

Det er jo alle politiske partier på Samsø, der arbejder imod etableringen af en kattegatforbindelse.

Bromodstanden ville have større vægt og værdi ved at samle kræfterne for en koordineret indsats i mod kattegatforbindelsen. Magtfuldkommenheden kender ingen grænser.

Hvis man mener noget med at ville samarbejdet, må og skal der også handling bag ordene, for ikke at det bare bliver bragesnak og smisken for vælgerne.

Vi følger i Samsø-Venstre med bekymring passagerudviklingen på Lilleøre. I forhold til budgettet ligger passagertallet kun på 40% i januar måned. Trods et godkendt budget i oktober 2021, måtte kommunalbestyrelsen efter blot 4 måneder lave et ændringsforslag i forhold til budgettet. Der var ellers givet et håndslag af den tidligere kommunalbestyrelse om, at der ikke ville komme budgetændringer.

Men som Marcel Meijer siger: ”færre rejsende giver færre udgifte, så økonomien hænger nok sammen”, men en færgedrift er altså ikke 60% billigere, fordi der er 60% færre passagerer. Til gengæld mangler der 60% af indtægterne.

De realiserede passagertal bekræfter desværre kun alt for tydeligt, at Venstres indsigelser i forhold til beslutningsgrundlaget var yderst relevante.… En kontroversiel 6/5 beslutning

Vi håber inderligt, at de nye tiltag med ændrede billetpriser og fartplan vil skabe bedre balance i driften, så underskuddet ikke ser helt så truende ud. Vi er spændte på, hvordan underskuddet skal dækkes.

Omlastningspladsen, der drukner i mudder, er også en sag, hvor socialdemokraterne har demonstreret deres magtfuldkommenhed ved at hastebeslutte opstarten af byggeriet i oktober måned med afslutning den 31/12-2021.

Det er misbrug af borgernes penge at bygge en dyr omlastningsplads, som ikke kan andet og mere end et tilpasset Harpesdal, som oven i købet ville have en bedre økonomi og logistik. Endnu en dyr 6/5 beslutning. ...og så er byggeriet ikke engang færdigt endnu.

Befolkningstallet på Samsø har over de sidste par år været stigende,som på de andre øer, vi sammenligner os med, dog minus Fanø. Det er dejligt, når virksomhederne kan udvikle sig på Samsø og formår at tiltrække arbejdskraften til øen. Det stiller naturligvis krav til boliger af forskellig karakter, så det er godt at se, at byggeriet er kommet i gang.

Uanset om der bliver udskrevet folketingsvalg i 2022 eller 2023, kæmper vi fortsat for at budgetterne for 2022 bliver overholdt, indgåede aftaler udføres som aftalt, og nye tiltag til gavn for Samsø iværksættes. Og at der bliver truffet de bedst mulige beslutninger i kommunalbestyrelsen med fokus på økonomisk ansvarlighed, erhvervsudvikling, bæredygtighed, natur og miljø, og jeg tænker ikke mindst på færgeproblematikken, affaldshåndteringen, klima/energi og de mange beslutninger - store som små - men afgørende for os alle som samsinger, erhvervsdrivende og for Samsø som vedvarende energiø.

En stor tak til Samsøs virksomheder, butikker, turistaktører, golfklubben, Energiakademiet, fødevareproducenterne, de 2 rederier for en kæmpe indsats for at holde gang i udviklingen og bidrage til Samsøs stærke brand.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og medlemmerne for godt samarbejde og opbakning i 2021.

Tak for ordet
Mogens Exner