Generalforsamling

29. marts 2023


Referat af Generalforsamling i Venstre,
D. 27. 02. 2023 kl. 19:30

Formanden byder velkommen til de fremmødte medlemmer og til Samsø Posten v/John R. Enevoldsen

1. Valg af stemmetællere:

Anton Lambæk og LarsBent Maegaard

2. Valg af dirigent:

Niels Henrik Roug vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt d. 12/1-23 med annonce i Samsø Posten og mail.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold:

2022 har på mange måder været et skelsættende år med folketingsvalg, minkskandale, krig i Ukraine, flygtningestrømme, humanitære katastrofer, en FE-chef og en tidligere justitsminister på anklagebænken for højforræderi, en flertalsregering med Venstre, afskaffelse af store Bededag, energikrise, rentestigninger, faldende boligpriser og m.m.m.

På det lokale plan har året budt på åbning af nyt skolebyggeri, Kildemosen med ny ledelse og en kæmpe opgave foran, opgradering af Samsø køkken, en ikke fungerende omlastningsplads på Trolleborg, debatmøder om forsvarsforbeholdet og modstand mod en Kattegatforbindelse, debat om vedvarende energianlæg eller måske rettere endnu en manglende politisk beslutning om mulige placeringer og meget meget mere.

I regering
Venstre gik i regering selv om Jakob Ellemann-Jensen havde fortalt, at han ALDRIG ville gøre Mette Frederiksen til statsminister. Han ville stille Mette Frederiksen til ansvar for den ulovlige ordre om at slå alle mink ihjel ...og der blev sagt flere andre ting oppe fra det høje træ. Det havde jeg det personligt meget stramt med, men...

Man glemmer lige...
- at valgets tale ikke efterlod nogen som helst mulighed for den blå regeringen, de borgelige partier fablede om. Blå blok var splittet i atomer.

- at der heller ikke ville være et flertal for en minkundersøgelse med en rød regering. Alternativet var blevet banket på plads, hvis de skulle være det parlamentariske grundlag for en rød regering.

- at Venstre hellere vil være med til at ansvar end sidde udenfor med korslagte arme. Det har altid ligget i Venstres DNA at være de ansvarlige og gå i regering, når det var vigtigt. Og her handlede det om at etablere en regering så også Venstres politik kom i spil. Det røde flertal skulle ikke føre pennen i regeringskontorerne i Danmark.

- at Venstre ikke alene kan afgøre FE sagens skæbne, men Venstre vil have transparens. Venstre presser på for at sagen mod tidligere FE-chef Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen skal behandles for åbne døre, for man kan vel næppe forestille sig at Claus Hjort Frederiksen har været ude med hemmelige informationer til fremmede magter. Han har udtalt sig for at gøre opmærksom på den tidligere forsvarsministers amatøragtige politiske håndtering af sagen.

Når alt kommer til alt, når jeg til, at det var den rigtige beslutning, at viske tavlen ren og danne regering med Socialdemokratiet og Moderaterne med Venstres gamle formand i spidsen (Tjaa, vi ligger jo som vi har redt). Dog mener jeg, at Venstre ved Jakob Ellemann-Jensen skulle have haft finansministeriet.

Og så store bededag! Sikke en ballade. Personligt tvivler jeg nu på, at store Bededag har det provenu som finansministeriets regnemaskine siger.

Og ja. Vi i Samsø-Venstre har også mærket utilfredsheden blandt vore medlemmer, idet vi har haft en lille tilbagegang i medlemstallet.

Vælgerforeningen
Op til folketingsvalget valgte Skanderborgkredsens generalforsamling (Samsø, Odder og Skanderborg) på Louise Louring som Venstres ny folketingskandidat i stedet for Fatma Øktem, som af private årsager ønskede at trække sig. Louise fik efter omstændighederne et flot valg, selv om Venstre på Samsø og på landsplan gik en del tilbage.

Vi skal ikke glemme, at det primært er vore lokale politikere, vi bakker op om som medlem af Samsø-Venstre. Det er vigtigt at have en stærk lokal vælgerforening til at lave det praktiske arbejde mellem valgene og til valgene.   ...og tak til alle jer, der hjalp til.

Og det er vigtigt at have dygtige, erfarne og engagerede KB medlemmer, som vi har i Samsø-Venstre. Det skal vi huske ...også hvis man skulle gå i overvejelser om at melde sig ud af Samsø-Venstre. Vi har mange politiske dagsordner at kæmpe for.

Riget fattes penge. Der skal nye måder til at opnå gode resultater på. Der er ikke plads i økonomien til ”Send flere penge”, når der skal tages fat om de nødvendige forandringer.

Det kunne være spændende og udfordrende, hvis vi kan gøre Samsø til en udviklingskommune frem for en afviklingskommune – til et laboratorium for privat og kommunal udvikling. Samsø Erhvervsforum er en oplagt aktør i sådan en udfordring.

Ledelse
Vi skal også have forbedringer på måden ledelsen i kommunens institutioner fungerer på som kulturskaber og personale inspiration. Vi skal søge om at blive frikommune, med mere frihed og flere muligheder til at organiser og lede den kommunale udvikling og drift.

Personale
Vi bor på en ø, hvilket har en kraftig effekt på mulighederne for at rekruttere personale helt generelt. Dette mærkes også på vore institutioner, som til tider har svært ved at fungere optimalt uanset at bestræbelserne og viljerne er til stede.

Kildemosen
Udfordringerne på Kildemosen er tydeligt belyst gennem det uanmeldte tilsyn, og der er meget, der skal rettes op på, men glædeligt er det, at hverdagslivet fungerer, og det så er systemet, der halter. Det er mennesket, der skal være i fokus.

Trolleborg
Endnu engang er det nødvendigt at rette blikket mod omlastningspladsen på Trolleborg.

Venstre advarede på det kraftigste at flytte omlastningspladsen til Trolleborg med usikkerheder og store etableringsomkostninger og stemte naturligvis imod. Det røde flertal havde vældig travlt med at presse beslutningen og igangsættelsen igennem i de sidste dage af 2021. Desværre har alle Venstres argumenter, bekymringer og forudsigelser, for hvorfor det var en dårlig ide at flytte omlastningen, vist sig at holde stik. Bedre havde det været at beholde og udbygge Harpesdal.

Energi
Samsø som førende vedvarende energiø er for længst blevet overhalet. Kommunen udnytter slet ikke de energikompetancer vi har på øen og arbejdet med et forslag til kommuneplantillæg går alt for langsomt og er en hindring for udbygning af VE på Samsø

Kattegatforbindelsen blev stærkt debatteret i 2022. Samsø-Venstre inviterede til en meget velbesøgt debataften med Christian Pihl Lorentzen – den gang Venstres transportordfører – for med argumenter at flytte på de politiske vinde. I 2023 arbejder Samsø-Venstres KB medlemmerne videre på de indre linjer og har fået et møde med Venstres transportminister Thomas Danielsen for at overbevise ham om det tåbelige i at planlægge en transportfremtid med en til den tid forældet broløsning

Cykelsti
Samsø-Venstre har i årevis ønske en udvidelse cykelstierne, så det også er muligt at cykle fra Tranebjerg til Kåsen. Der er nu afsat kr. 1.000.000 til projektet

Færge
Endnu et år med en hurtigfærge med en elendig økonomi ift. beslutningsgrundlaget.

Specielt de manglende passagerer til Lilleøre er den store synder. Venstre har aldrig troet på, at markedsanalysen i sin tid ift. Lilleøre ville holde i stik.

Lilleøre skulle efter 4 år (2025) flytte 201.000 personer. Ifølge det stærkt reviderede budget for 2022 skulle Lilleøre flytte 100.000 personer, men der var kun 73.229 personer.

Jeg tror at alle på Samsø er glade for Lilleøre, men dens drift skal også hænge samme. Der ligger en vigtig beslutning om, hvordan underskuddet skal finansieres, for ikke at diskutere det trælse om projektet skal afvikles. Lilleøre kaster mio. af kroner i havet, som kunne være brugt på børn, unge og ældre.

Heldigvis modtog Samsø i 2022 på lige fod med de andre ø-kommuner 8.000.000 kr. i tilskud. Tilskuddet reddede Samsø kommunes trængte økonomi på målstregen, og kunne hermed afbøde en større sparerunde.

At det er vanskeligt at dæmme op for KB’s røde flertals dårlige beslutninger er der mange beviser på , men stor ros til Samsø-Venstres KB medlemmer for det gode arbejde og den ihærdige indsats for at kæmpe for de bedst mulige og mest robuste beslutninger.

Til slut vil jeg endnu engang takke vores medlemmer for det store arbejde I har udført ifm. valgene og andre arrangementer samt vores KB medlemmer for jeres indsats.

I har gjort det godt. Tak.

 Tak for ordet.

Beretningen blev godkendt uden videre debat

4. Behandling af regnskab for 2022:
LarsBent Maegaard fremlægger regnskab. Regnskab godkendes

5. Behandling af indkomne forslag:
  1. Godkendelse af reviderede vedtægter. De reviderede vedtægter godkendes, dog med den tilføjelse at indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annonce i lokal Avisen, på mail eller pr. brev

6. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år:
Budgettet godkendes med uændret kontingent
Medlemskontingent (2023): UÆNDRET: kr. 350,-

7. Valg af formand (hvert år):
Mogens Exner ønsker at fratræde som formand, men vil gerne tille sig til rådighed i bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger Mette Løkke som formand. Mogens Exner oplæste i Mette Løkkes fravær (en længe planlagt ferie i Athen), hendes baggrund og visioner for at opstille til formandsposten. Læs her.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år):
Søren Wiese og Mogens Exner vælges for 2 år i bestyrelsen
Birgith Johannesen vælges som supp. for 1 år

9. Valg af 1 medlem til kredsbestyrelsen:

Vælges når bestyrelsen har konstitueres sig. Efterfølgende blev Mogens Exner valgt

10. Valg af medlem til regionsbestyrelsen:

Vælges når bestyrelsen har konstitueres sig. Efterfølgende blev Mogens Exner valgt

11. Valg af delegerede til landsmødet: Mette Løkke, Anita Olesen og Søren Wiese.

12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år):
Anton Lambæk og Mogens Mahler.
Suppleant Niels Henrik Roug.

13. Eventuelt:

Der var ikke noget på eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede der efter generalforsamlingen for afsluttet

Ref.: Anja GuldborgReferat af Generalforsamling i Venstre,
D. 21. 02. 2022 kl. 19:30

24 medlemmer (+ 1 kommende medlem) deltog i generalforsamlingen – heraf mødte 17 op kl. 18:30 for at nyde Flinchs Hotels gule ærter.

John Reshaur Enevoldsen/JRE fra Samsø Posten var til stede til midt i punktet ”Eventuelt”.

1. Valg af stemmetællere: Carsten Bruun + Lars-Bent Maegaard.

2. Valg af dirigent: Anton Lambæk.

3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold:

1 medlem gik desværre bort i 2021 efter lang tids sygdom: Nugga Martine Bruun

ÆRET VÆRET HENDES MINDE.

Formandsberetning v. Mogens Exner er vedhæftet.

4. Behandling af regnskab for 2021:

Kasserer Lars-Bent Maegaard gennemgik regnskab og budget.

Indtægter på i alt kr. 79.229,50 og omkostninger på kr. 101.562,10 gav et NETTORESULTAT på kr. -22.327,80 (inkl. renter = 4,80 kr.) – årets resultat skyldes KV21. Indestående i banken kr. 24.936,72.

5. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år:

For 2022 er der budgetteret med indtægter på kr. 38.503,75 og omkostninger på kr. 33.748,75.

Medlemskontingent (2023): UÆNDRET: kr. 350,-

6. Behandling af indkomne forslag: INGEN.

7. Valg af formand (hvert år): Genvalg til Mogens Exner.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år):

Søren Wiese genopstiller ikke, Søren Rasmussen genopstiller som suppleant.

Anita Olesen ønsker at trække sig.

Nyvalgte i bestyrelsen blev: Anja Guldborg og Nicolai Damsgaard og som suppleant Søren Rasmussen.

9. Valg af 1 medlem til kredsbestyrelsen: Mogens Exner.

10. Valg af medlem til regionsbestyrelsen: Mogens Exner.

11. Valg af delegerede til landsmødet: Anita Olesen, Mogens Exner, Søren Wiese.

12. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant (1 år): Anton Lambæk og Mogens Mahler.

Suppleant Niels Henrik Roug.

13. Eventuelt:

Der var ros til Søren Wiese for månedsbrevet i Samsø Posten i januar.

Så blev der spurgt ind til, hvad status egentlig er på OMLASTEPLADSEN v. Trolleborg da det fra flere steder forlyder, at det står stille og langt fra er færdigt – til trods for at S og SF havde meget travlt med, at det skulle stå færdigt senest d. 31.12.2021.

Søren Wiese/SW (som sidder i Teknik- og Miljøudvalget/TU) svarede, at det ganske rigtigt står helt stille, hvilket tilsyneladende skyldes, at der er fejl i støbetegningerne og entreprenøren derfor ikke mener, at projektet kan laves færdigt under de nuværende forudsætninger. Entreprenøren mener derfor heller ikke at han kan afkræves de 1,5 million kr. som der allerede er løbet på i dagbøder. Ifølge SW så er det også tvivlsomt om kommunen kan gøre krav på de omtalte dagbøder da der er alt for meget der ikke har været styr på.

Det er tilsyneladende også kommet som en overraskelse for bygherren/kommunen, at man er i gang med at bygge ovenpå en mose, som SW udtrykte det: ”Man kan roligt sige, at det sejler”. Indtil videre forventes projektet at blive forsinket i ca. 5 måneder. EN MUDRET FORTÆLLING!

Forsinkelsen påvirker jo så også AFFALDSORTERINGEN, som påbegyndes netop her d. 21.2.2022.

Indtil videre køber kommunen plads hos Renè Thorngaard i Onsbjerg.

SW kunne også fortælle at han og Per Urban Olsen (konservativ) har kæmpet i udvalget (TU) for at få ophævet beslutningen om at skraldebilerne ikke måtte bakke mere end 70 meter. Der er tilsyneladende ikke rigtig nogen der ved, hvem der har taget den beslutning; nu undersøges der så, hvad det skal koste at sløjfe den regel.

Så blev der spurgt ind til evt. færgeudbud på Sjællandsruten og her kunne Carsten Bruun (som også sidder i Færgeudvalget) fortælle, at Samsø Venstre efterhånden hælder mest til at stemme imod.

”Lad endelig Staten tage sig af den del – vi har vist nok at bruge vores penge på”.

Anita Olesen, som bl.a. sidder som formand i det nye Social- og Beskæftigelsesudvalg fortalte lidt om arbejdet med at forbedre forholdene for såvel borgere som personale på Kildemosen. Så understregede hun, at vi jo også skal huske at fortælle de gode historier, som der faktisk også er nogle af, eksempelvis i den udekørende hjemmepleje.

Anita Olesen kom også ind på valgkampen, som denne gang var ret barsk (også for familien) men ”Søren, Carsten og jeg har støttet hinanden og hele tiden bakket hinanden op”.

Der blev også talt om forløbet efter valget, hvor Socialdemokratiet rendte fra en underskrevet aftale.

”Det kan være svært at stole på de pågældende politikere.”

Der var vin til Søren og Anita for deres indsats i bestyrelsen.

Ref. Bettina Aagaard

Sekretær


Formandsberetning Samsø Venstre Generalforsamling 21. 02. 2022

Velkommen til medlemmerne.

Den helt store begivenhed siden sidste generalforsamling var afholdelse af kommunalvalget d. 16. nov. 2021, hvor Samsø-Venstre stillede med et kandidathold på 6 med Søren Wiese som borgmesterkandidat med support fra Anita Olesen og Carsten Bruun. Anja Guldborg, Klaus Holdorf-Jespersen og undertegnede var nye, men med masser af erfaring f.eks. for Anjas vedkommende på ældreområdet, hvor hun til dagligt arbejder.

Der blev fra vores side kørt en meget sober valgkamp uden løgne og usande beskyldninger om andre partiers politiske valgprogram. Nogle syntes også, at vi var for pæne, når vi fra specielt et parti oplevede direkte løgnekampagner mod Venstre.

Der var fra kandidaterne lagt et stort arbejde i valgkampagnen, for at Samsø-Venstre kunne få et godt valg og ikke bløde, som var den landspolitiske tendens, og som mange frygtede.

Vi havde Jakob Ellemann-Jensen på en super god lynvisit på Samsø Frie Skole. Kandidaterne har sammen med de øvrige partier afholdt vælgermøder, delt valgmateriale ud og kæmpet om pladserne på lygtepælene rundt om på øen.

Der blev skrevet læserbreve, lavet videoer, hængt plakater op, delt balloner ud, debatteret, drukket kaffe og meget mere.

En stor tak til alle kandidaterne, læserbrevsskribenter, plakatophængere og -nedtagere og alle, som har ydet en indsats. Tak for det store arbejde, I har ydet. Godt kæmpet.

Resultatet af anstrengelserne blev, at Samsø-Venstre fik et udmærket valg set i lyset af den landspolitiske svækkede position, med et - på det tidspunkt - coronastærkt Socialdemokrati og med optur for De Konservative.

Kan vi være tilfredse? Nej, men vi holdt stemmetallet fra sidst, og vi beholdt vores mandater, hvilket i sig selv ikke var så ringe.

Vi havde i øvrigt i valgkampen et godt samarbejde med de Konservative og Dansk Folkeparti omkring valgmøder oa. Tak for samarbejdet og tillykke med valget, som var tæt på at tippe magten til den blå side i kommunen.

Konstitueringen efter valget gik desværre ikke helt vores vej.

Søren Wiese nåede i 2 uger at have en underskrevet konstitueringsaftale med socialdemokratiet og skulle være borgmester i den nye kommunalbestyrelse, lige indtil en underskrift på konstitueringsaftalen intet betød længere. Og så mener borgmesteren oven i købet ikke, at han skylder Samsø-Venstre noget. Selvfølgelig, det mener man jo kun, hvis begreber som ærlighed og ordentlighed har værdi, og brudte aftaler ikke er en arbejdsmetode.

Samsø-Venstre fik formandsposten i socialudvalget, og med Anita for bordenden er jeg sikker på, at der vil blive rettet op på mange af de dårlige forløb, der har været der. ...og jeg skal da hilse og sige, at Anita får så mange roser for sin indsats.

Vi ser desværre frem til en 4 års periode med et yderst snævert rødt flertal med en enerådende borgmester og med kun 16 stemmer, der skiller blå og rød blok. Dette burde i højeste grad appellere til samarbejde hen over midten frem for snæver blokpolitik.

Kan man nu have tillid til sådan en borgmester, når han svulstigt i medier og andre steder lover et bredt politisk samarbejde, og at han vil det brede samarbejde i KB?

Det er svært, når man starter ”samarbejdet” med at tage alle udvalgsposter selv og kun lade de få poster, som minimum skal gå til oppositionen, passere.

...eller når man her senest oplever, at S og SF går sammen og som ”kommunen” inviterer fritidssamsinger til et møde om kattegatforbindelsen uden at involvere V og C.

Det er jo alle politiske partier på Samsø, der arbejder imod etableringen af en kattegatforbindelse.

Bromodstanden ville have større vægt og værdi ved at samle kræfterne for en koordineret indsats i mod kattegatforbindelsen. Magtfuldkommenheden kender ingen grænser.

Hvis man mener noget med at ville samarbejdet, må og skal der også handling bag ordene, for ikke at det bare bliver bragesnak og smisken for vælgerne.

Vi følger i Samsø-Venstre med bekymring passagerudviklingen på Lilleøre. I forhold til budgettet ligger passagertallet kun på 40% i januar måned. Trods et godkendt budget i oktober 2021, måtte kommunalbestyrelsen efter blot 4 måneder lave et ændringsforslag i forhold til budgettet. Der var ellers givet et håndslag af den tidligere kommunalbestyrelse om, at der ikke ville komme budgetændringer.

Men som Marcel Meijer siger: ”færre rejsende giver færre udgifte, så økonomien hænger nok sammen”, men en færgedrift er altså ikke 60% billigere, fordi der er 60% færre passagerer. Til gengæld mangler der 60% af indtægterne.

De realiserede passagertal bekræfter desværre kun alt for tydeligt, at Venstres indsigelser i forhold til beslutningsgrundlaget var yderst relevante.… En kontroversiel 6/5 beslutning

Vi håber inderligt, at de nye tiltag med ændrede billetpriser og fartplan vil skabe bedre balance i driften, så underskuddet ikke ser helt så truende ud. Vi er spændte på, hvordan underskuddet skal dækkes.

Omlastningspladsen, der drukner i mudder, er også en sag, hvor socialdemokraterne har demonstreret deres magtfuldkommenhed ved at hastebeslutte opstarten af byggeriet i oktober måned med afslutning den 31/12-2021.

Det er misbrug af borgernes penge at bygge en dyr omlastningsplads, som ikke kan andet og mere end et tilpasset Harpesdal, som oven i købet ville have en bedre økonomi og logistik. Endnu en dyr 6/5 beslutning. ...og så er byggeriet ikke engang færdigt endnu.

Befolkningstallet på Samsø har over de sidste par år været stigende,som på de andre øer, vi sammenligner os med, dog minus Fanø. Det er dejligt, når virksomhederne kan udvikle sig på Samsø og formår at tiltrække arbejdskraften til øen. Det stiller naturligvis krav til boliger af forskellig karakter, så det er godt at se, at byggeriet er kommet i gang.

Uanset om der bliver udskrevet folketingsvalg i 2022 eller 2023, kæmper vi fortsat for at budgetterne for 2022 bliver overholdt, indgåede aftaler udføres som aftalt, og nye tiltag til gavn for Samsø iværksættes. Og at der bliver truffet de bedst mulige beslutninger i kommunalbestyrelsen med fokus på økonomisk ansvarlighed, erhvervsudvikling, bæredygtighed, natur og miljø, og jeg tænker ikke mindst på færgeproblematikken, affaldshåndteringen, klima/energi og de mange beslutninger - store som små - men afgørende for os alle som samsinger, erhvervsdrivende og for Samsø som vedvarende energiø.

En stor tak til Samsøs virksomheder, butikker, turistaktører, golfklubben, Energiakademiet, fødevareproducenterne, de 2 rederier for en kæmpe indsats for at holde gang i udviklingen og bidrage til Samsøs stærke brand.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og medlemmerne for godt samarbejde og opbakning i 2021.

Tak for ordet
Mogens Exner