Pressemeddelelser, nyheder

17. maj 2017

Læserbrev fra Venstre v/Carsten Bruun, Anita E. Olesen, Irene D. Lassen og Henrik Kjær.

Møde med Aarhus kommune?


Venstre og Konservative fremførte på kommunalbestyrelsesmødet d. 28/3 2017 et beslutningspunkt vedr. en direkte bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus (se punktet nederst på siden).


Ved punktets behandling blev det besluttet, at Borgmesteren skulle kontakte Aarhus Kommune med henblik på at aftale et "føle hinanden på tænderne"-møde.


Det blev endvidere aftalt, at Samsø Kommune ved dette møde skal repræsenteres af Økonomiudvalget som suppleres med SF for, at alle positive kræfter i kommunalbestyrelsen kan bidrage ved det vigtige møde med Aarhus Kommune.


Det er nu blevet maj måned, og vi ser stadigvæk frem til, at Borgmesteren fremsender datoforslag m.m., så vi kan få igangsat dialogen med Aarhus Kommune, herunder få afklaret, hvor stor interessen for færgeforbindelsen er hos dem, sammen få taget de første spadestik til en konkretisering af projektet osv. 


Vi er af den opfattelse, at Borgmesteren bør kunne fremskaffe en mødedato rimeligt hurtigt og vil fortsat presse på, som vi til orientering også gjorde på sidste møde i ØU og i KB, hvor vi dog desværre ikke fik noget konkret svar fra Borgmesteren. 


Hvis ikke vi snart får en dato fra Borgmesteren, kan vi hermed oplyse, at vi vil fremsætte

forslag om, at opgaven overflyttes til Kommunaldirektøren.

746Punkt fra Venstre og De Konservative: En direkte bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus - KB

Sagsnr.: 741-2017-1620            Dok.nr.: 741-2017-7684            Sagsbeh.: MW                                  Åbent

 Sagsfremstilling:

Venstre og De Konservative ønsker følgende punkt til beslutning på kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2017: 

 En direkte bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus.

Med baggrund i afholdte møder mellem Venstre og De Konservative i Samsø og Aarhus kommuner stiller Venstre og De Konservative forslag om, at der igangsættes dialog de to kommuner imellem med henblik på at undersøge muligheden for at etablere en fast færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus som et fælles projekt. Dette for at styrke den fælles bugtøkonomi og synergier inden for bosætning, turisme, klima, erhverv, gastronomi m.m. 

Med samme grundige proces som ved etableringen af Samsø Kommunes eget rederi, ønskes til nærværende forslag undersøgt det økonomiske grundlag for en sådan rute, herunder regularitet, driftssikkerhed, energibæredygtighed (f.eks. med biogas fra det evt. kommende biogasanlæg på Samsø) m.m. Endvidere skal det fælles ejerskab/selskabsform de to kommuner imellem afklares - dette bl.a. i forhold til det økonomiske driftstilskud. 

Ovenstående initiativ tager endvidere sit afsæt i den landspolitiske vision om et Danmark i balance, hvor den regionale erhvervs- og bosætningsudvikling er i centrum, ligesom initiativet passer godt ind i Business Region Aarhus' strategi.

 Beslutning i Kommunalbestyrelsen,  den 28. marts 2017:

Fraværende:  Ingen

Godkendes med følgende bemærkninger:

Der søges etableret et møde til drøftelse med Aarhus Kommune med deltagelse fra Samsø kommunes side af Økonomiudvalget (samt repræsentanter for ikke-repræsenterede partier).

Det afklares, om der evt. er basis for deltagelse fra flere kommuner.

Der er opmærksomhed på, at der vil være behov for kommunalt driftstilskud, da ruten ikke forventes at være økonomisk selvbærende.     

Samsø Venstre      

Kære medlemmer.                                                                               Samsø, marts 2017

Hvad har Venstre gang i ?

1. Først siger man nej til en ansøgning om driftsstøtte/statstilskud til "Samsø-Århus Expressen".

2. Dernæst ønsker man at Samsø's Kommunalbestyrelse skal indlede forhandlinger med Aarhus Kommune med henblik på at undersøge muligheden for at etablere en fast færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus som et fælles projekt.

ad.1.

Det er vigtigt for Venstre at understrege, at vi ikke er imod en færgerute fra Samsø til Aarhus. Dette har vi givet udtryk ved flere lejligheder. Venstres nej til ansøgningen tager sit afsæt i en helt grundlæggende bekymring om projektets bæredygtighed - en bekymring vi bl.a. baserer på en række økonomiske forhold, færgens tekniske beskaffenhed (bl.a. for gammel og for lille), rutens vejrforhold, antal passagerer i lavsæsonen og det forhold, at aflysninger ofte allerede vil ske ved hård vind. Flere erfarne søfolk/fagfolk, der har fulgt projektet fra start, har flere gange officielt påpeget betænkeligheder ved denne investering.

Folkene bag ruten måtte, som bekendt, allerede i oktober 2016 konstatere, at der ikke var passagerer nok til den ønskede vintersejlads. Dermed faldt ideen om Samsø-Århus Expressen som stabil pendlerfærge til jorden. I øvrigt oplyste selskabet hertil, at de mente, der var lange udsigter til, at færgen ville blive en helårsfærge. Ny kapitaltilførsel på kr. 2.5 mio. var nødvendigt. Finansieringen af driftskapital indtil evt. tilskud kunne udbetales i 2018 manglede.

I ansøgningen skulle der redegøres for forventningerne til projektets økonomiske og passagermæssige levedygtighed efter  projektperiodens ophør. Dette var ikke beskrevet i ansøgningen.

Kommunens administration af eventuelt tilskud er særdeles central i minimering af den økonomiske risiko. I ansøgningen står endvidere, at kommunen skal følge projektet ganske tæt og sørge for, at ansøgnings-,  tilsagns betingelser og forudsætninger til enhver tid er opfyldt. Samsø Kommune skulle således ifølge ansøgningen være "Projektejer" på projektet.

Venstres konklusion er herefter, at vi ikke anser ruten/projektet for at være bæredygtigt, hverken økonomisk eller teknisk. Vi finder det således ikke ansvarligt at skulle løbe denne risiko og belaste skatteydernes økonomi med et projekt, som vi på forhånd ved,  ikke kan leve op til ansøgningens formål og betingelser.

ad.2.

I marts måned 2017 blev Venstre på Samsø kontaktet af en politiker fra Venstre's byrådsgruppe i Aarhus Kommune angående en dialog de 2 kommuner imellem omkring et eventuelt fælles projekt med en direkte, bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus. Efterfølgende har der været afholdt møder med kontaktpersonen, Venstre og De Konservative på Samsø. Resultatet af disse møder, som har været offentliggjort i medierne, bliver nu behandlet i såvel Samsø Kommunal bestyrelse og Aarhus Byråd. Samsø Venstre har indtil videre modtaget mange positive henvendelser. Punktet på dagsordenen til Kommunalbestyrelsesmødet vedlægges.

Orientering senere om forløbet af en eventuel dialog.

Ovenstående redegørelse er hovedsagelig hentet fra tidligere meddelelser fra vore kommunalpolitikere Anita E. H. Olesen, Irene D. Lassen, Carsten Bruun og Henrik Kjær

Med venlig hilsen

Anton Lambæk, formand, Samsø Venstre