Generalforsamling

8. marts 2020

Formandsberetning ved Generalforsamlingen den 26. februar 2020.

Velkommen til medlemmerne og pressen.

Jeg vil starte møde med at mindes  medlemmer i Venstre som desværre ikke er i blandt os mere. Jens Ø. Mikkelsen og Anna Grenaa. Æret være deres minde.

Året 2019 i Samsø Venstre.

2019 har stået i valgets tegn.

Først startende med et Europaparlements valg og derefter med et folketings valg.

Valgdeltagelsen på Samsø var høj 85,18% og af de afgivne stemmer gik de 23,6% Venstre en fremgang på cirka 2%

Fatma Øktem som er opstillet i vores kreds opnåede 2 flest stemmer og Jakob Ellemand 3 flest.

Statsministeriet skiftede partifarve, og en desværre meget uskøn magtkamp om formandsposten i Venstre begyndte.

Dette kulminerede med at baglandet bad Lars Løkke og Kristian Jensen træde tilbage og lade nye kræfter tage fat.

På landsmødet blev således Jakob Ellemand Jensen og Inger støjbjerg valgt til at lede partiet ind i de nye tider.

 Lokalpolitisk

Som oppositionsparti er det mere end op ad bakke at få sine meninger hørt.

Med et solidt flertal dominerer Socialdemokratiet dagsordenen i det daglige uden synderlig skelen ”det brede flertal”

Men lidt lykkes da en gang imellem at der kan tales til fornuften.

Et eksempel er skolen. Det har i mange år været en mærkesag for venstre at skolen fungerer og at børnene trives. Dette har i midlertid ikke været tilfældet over en periode. I forbindelse med budgetseminaret blev kommunalbestyrelsen enige om at der skulle afsættes 1000.000 kr til bedre trivsel på skolen.

Dette har udmøntet sig i at det har været muligt at ansætte en person til at hjælpe med problemerne for lærer og elever frem til sommerferien samt til anskaffelse af en pavillon til undervisning.

Omkring skolebyggeriet kan det siges at det er undervejs. Desværre kniber det med orienteringen og indsigten i selve processen.

 Biogassen har også fyldt en del af den kommunale debat.

Venstre er som udgangspunkt positive for biogassen set som en samlet løsning for øens affalds resurser og en cirkulær økonomi. Dette måtte gerne have været på den eksisterende placering Harpesdal, men dette blev desværre nedstemt.

Omkring en placering af biogasanlægget ved Trolleborg stemte Venstre imod. Et løfte til borgerne i Permelille om at ideen ville skrinlægges såfremt der ikke var påbegyndt noget inden 2 år var givet, og det løber man ikke fra. Dette blev dog nedstemt. 

Sælvig Havn

Ombygningen af Sælvig havn er også blevet et kapitel for sig. Et oprindeligt oplæg på 6 mio kroner som ved nærmere eftersyn blev til 12 Men som miundretal der gerne havde set en forsøgsperiode med eksisterende forhold blev man ikke hørt.

Solcelleanlægget på Vadstrup.

Verden er i en omstilling til grøn energi. Mange har holdningen ”fint for mig bare det ikke er i min baghave”. Her har vi med et projekt hvor der tages mest muligt hensyn til naboer. 200 meter til bebyggelse og en ansvarlig investor i form af vores lokale elselskab NRGI. Dem som har udsigten vil nødig af med den igen, men samtidig kan man ikke fratage lodsejers ret til selv at bestemme hvad de vil dyrke på deres jord.

Fra venstres side afventer man den vvm redegørelse inden nærmere stillingtagen.

 Bro

Der har været afholdt møde med Sund og Bælt i økonomiudvalget.

Der var forståelse og lydhørhed fra deres side.

Venstre har sammen med kommunalbestyrelsen sendt følgende udtalelse:

Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at der ikke ønskes en Kattegatforbindelse via Samsø, idet den vurderes at få negativ betydning for natur, befolkning og livskvaliteten på Samsø. Samsø Kommune søger både politisk og administrativt størst mulig indflydelse på en eventuel linjeføring ud fra de præsenterede principper. Det tilføjes til principperne, at der så vidt muligt søges en tunnelløsning.

 Undersøgelsen forventes afsluttet inden 2 år                                                                                                                                                                                        

Arbejdet i udvalgene fungerer anderledes demokratisk med den nødvendige dialog. Henrik Kjær som medlem af Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, Carsten Bruun som medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Søren Wiese som medlem af Social- og Kulturudvalget og Erhvervs- og Bosætningsudvalget. De arbejder meget seriøst med opgaverne i kommunen. (vi gi'r dem en velfortjent hånd).

 Vore opgaver/mærkesager fremadrettet er bl.a. at:

påse at budgetterne for 2020 overholdes, indgåede aftaler udføres som aftalt, og nye tiltag til gavn for Samsø iværksættes.

En stor tak til Samsø's virksomheder, butikker, turistaktører, golfklubben, Energiakademiet, fødevareproducenter, de 2 rederier for en kæmpe indsats for at holde gang i og ikke mindst udvikle hjulene og bidrage til Samsø's stærke brand.

Brian Kjær, formand

Valg:

Brian Kjær genvalgt som formand

Søren Wiese og Søren Rasmussen genvalgt til bestyrelsen

Revisorerne genvalgt.