Generalforsamling

22. februar 2018


Formandsberetning ved Generalforsamlingen den 21. februar 2018.

Velkommen til medlemmerne og pressen.

Jeg vil starte mødet med at mindes et af vore meget trofaste medlemmer i Venstre,  Svend Vadstrup, som nu ikke er her mere. Svend har iflg. registreringen været medlem af Venstre siden 1. januar 1988 og har altid været meget aktiv og idérig på vore medlemsmøder, ligesom han med sin politiske erfaring har bidraget med sin mangeårige viden om kommunal politik og kommunalvalg.  Æret være hans minde.

Året 2017  i Samsø Venstre.

I januar sagde Venstres medlemmer i kommunalbestyrelsen nej til at sende en ansøgning om statstilskud til driftsstøtte til Samsø-Århus Expressen. Venstres nej tager sit afsæt i en helt grundlæggende bekymring om projektets bæredygtighed - en bekymring baseret på en række økonomiske forhold, færgens tekniske beskaffenhed, alder, rutens vejrforhold og  passagerantal. Flere erfarne søfolk/fagfolk, der har fulgt projektet fra start, har flere gange officielt påpeget betænkeligheder ved denne investering. Desuden skulle kommunen være projektholder i projektperioden. Selskabet bag ruten måtte, som bekendt, allerede i oktober  2016 indstille sejladsen indtil foråret 2017, idet man måtte konstatere, at der ikke var passagerer nok til den ønskede vintersejlads. Altså ingen pendlerfærge. I øvrigt mente selskabet, at der var lange udsigter til, at færgen ville blive en helårsfærge. Ny kapitaltilførsel på kr 2.5 mio. var nødvendigt. Det er dog vigtigt at understrege, at vi ikke er imod idéen med en rute til Århus, ligesom vi har stor respekt for det private initiativ og det arbejde, som folkene bag projektet har præsteret.

Nyt initiativ fra V og K i marts:

En direkte økonomisk bæredygtig færgeforbindelse mellem Samsø og Århus blev  drøftet mellem Venstre, De Konservative og repræsentanter fra Århus kommune. Det var hensigten at få undersøgt muligheden for at etablere en fast forbindelse, som fælles projekt og få igangsat en markedsundersøgelse. Projektets økonomiske grundlag skulle undersøges med samme grundige proces som ved etableringen af Samsø Kommunes eget rederi. Borgmesteren blev i juni måned 2017 pålagt at tage kontakt med byrådet i Århus for at indlede drøftelser. Der foreligger endnu ikke noget endeligt resultat.

I april blev der afholdt opstillingsmøde til Kommunalvalget den 21.11.2017. Et fantastisk godt kandidathold blev resultatet med Henrik Kjær som spidskandidat. Øvrige opstillede blev Carsten Bruun, Irene Lassen, Anita Olesen, Søren Wiese og Henrik Sørensen.

Skanderborgkredsen holdt Grundlovsmøde på Ejer Baunehøj den 5.6. og det var vel besøgt og hovedtalerne var Statsministeren og Fatma Øktem. VU solgte pølser. De røde. Og de blev ristet.

I oktober afholdtes medlemsmøde med det kommunale budget 2018 og det forestående valg på programmet.

Henrik Sørensen, Majbrit og Henrik Kjær og undertegnede deltog i Venstres Landsmøde i Vejle i oktober. Altid en oplevelse. Specielt i et valgår.

Det lykkedes den 2. november at få besøg af Statsminister Lars Løkke Rasmussen. Mødet afholdtes på Sælvig Camping, hvor der deltog ca. 100 personer + pressen.     Et fint arrangement, hvor talerne var Statsministeren og Henrik Kjær. En god optakt til det forestående valg. Det blev oplyst Statsministeren, at når han nu befandt sig på Samsø, Danmarks midtpunkt, kunne udflytningen af statens arbejdspladser ikke ligge mere centralt end på Samsø.

Kommunalvalget den 21. november 2017 gav os desværre ikke det antal stemmer, som vi havde håbet på. Vi er nu tildelt 3 pladser i Kommunalbestyrelsen og sammen med De Konservatives 2, udgør vi således mindretallet på 5 pladser af i alt 11 medlemmer. Venstre er dog stadig det største liberale parti på Samsø.

Samsø er politisk tilsyneladende blevet lidt mere "rødt", hvilket vi ikke lader os skræmme af. Et stort tillykke til Marcel Meyer for et flot valg. Vi agter at gøre vores indflydelse gældende, hvor det er muligt og arbejde som en seriøs opposition, idet vi stadig mener, at vore mærkesager og holdninger er de bedste for Samsø.

Så kære borgmester, rødt flertal i kommunalbestyrelsen, husk økonomisk ansvarlighed. Spørg gerne den borgerlige lejr til råds.

Som altid, når der er kommunalvalg, er der masser af planlægning, kandidatkurser, møder og valgmøder. Alle - kandidaterne, valgudvalget, bestyrelsen og medlemmer - har været involveret i forskellige aktiviteter i forbindelse med valgkampen. En stor tak til alle for en fantastisk indsats.

Vore opgaver fremadrettet er bl.a. at:

                 påse at budgetterne for 2018 overholdes

                 indgåede aftaler udføres som aftalt

                 cykelstien til Nordby påbegyndes

                 istandsættelse af Langør havn iværksættes

                 der findes en afklaring på Biogasanlægget og    lossepladsen i Pillemark

                 der er fokus på skolens renovering og børnenes trivsel

                 kulturlivet og turisterhvervet fortsat skal udvikles

                 ældrepleje og sundhed, herunder Kildemosen har høj prioritet

                 der kommer afklaring på "Sørenden" og "Besser Made"

                 tilpasse infrastruktur, busser, teletaxa efter borgernes behov

og mange andre opgaver.

I Skanderborgkredsen, Samsø, Skanderborg og Odder,  har der været flere møder med kredsens folketingskandidat Fatma Øktem. Der er udsigt til, at der skal vælges ny formand i foråret i stedet for Morten Hansen, der har ønsket at fratræde. Det kunne evt. blive Jan Gade fra Odder.

Ved Regionsvalget ligeledes den 21. november 2017 blev Carsten Kissmeyer og Finn Tranum valgt for Venstre.

De sidste 4 år og længere tilbage har Kommunalbestyrelsen haft borgerligt flertal.

Så det går rigtig godt på Samsø.

F.eks. yder øens virksomheder, butikker, turistaktører, golfklubben, fødevareproducenter, de 2 rederier m.fl. en kæmpe indsats for at holde gang i og ikke mindst udvikle hjulene og bidrage til Samsøs stærke brand.

Og igen - de sidste 4 år har vi haft 4 dygtige politikere i kommunalbestyrelsen, Henrik Kjær, Carsten Bruun, Anita Olesen og Irene Lassen. De har alle sat deres aftryk på Samsøs positive udvikling. Vi gi' dem en hånd for den store indsats.

Samtidig en stor tak til bestyrelsen og medlemmerne for et godt samarbejde og opbakning i 2017.