Generalforsamling

3. marts 2019


Formandsberetning ved Generalforsamlingen den 28. februar 2019.

Velkommen til medlemmerne og pressen.

Jeg vil starte møde med at mindes et af vore meget trofaste medlemmer i Venstre, tidligere mejeribestyrer Hans Nikolaj Nielsen, som nu ikke er her mere. Hans Nikolaj har været medlem i rigtig mange år og har sammen med Anne-Marie altid mødt til vore møder og deltaget flittigt i debatter med markante ideer og synspunkter. En personlighed vi kommer til at savne. Æret være hans minde.

Året 2018  Samsø Venstre.

I marts måned var Henrik Kjær samt borgmesteren til møde med udvalget for "Nære Sundhedstilbud" i Regionen med drøftelse om nedlæggelse af 2 anæstesisygeplejerskestillinger på Samsø. Aftalen er indgået mellem Regionsrådet og Samsø Kommune, så udvalget kunne ikke ændre dette. Der igangsættes nu en fælles udviklingsproces med henblik på at styrke samarbejdet med Regionen og kommunen.

For at lægge pres på Social- og kulturudvalget/Kommunalbestyrelsen fremlagde Venstre ligeledes i marts måned  forslag til fokuspunkter for SKU med hovedpunkterne Sundhedsområdet, Ældreområdet, Samsø Skole, Sport, Kultur og Fritid herunder varmtvandsbassin, som der var afsat penge til  i 2018 til undersøgelse. (bilag).

I august afholdt vi medlemsmøde med vores folketingskandidat Fatma Øktem. Forinden mødet besøgte Fatma Samsø skole, Samsø Efterskole, borgmesterkontoret, Søren Wiese og Søren Rasmussen. Fatma konkluderede: "et godt og givtigt møde"

Den 29. oktober havde vi besøg af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Fatma Øktem. Sammen med V-gruppen samt gæster var der rundvisning v/"Besser Made", Samsø Grønt, Brattingsborg Gods. Flot orientering af de forskellige parter. Foruden rundvisningen blev der drøftet Kattegat bro og lossepladsen i Pillemark.

Landsmødet i november i Herning er altid et godt arrangement. Henrik Sørensen og jeg deltog.

Medlemsmøde i januar 2019 vedr. færgeruten Samsø-Århus, forbedringer på skoleområdet, status på ældreområdet og Kildemosen. God debat med stor spørgelyst og mange idèer.

Vi har fået 3 nye medlemmer + 2 VUer siden sidste generalforsamling. Det ser ganske flot ud. Det nye tiltag med VUer på Samsø er et frisk pust, og de har talegaverne i orden. Foreningen VU Samsø er startet af VU Århus. Vi får garanteret fornøjelse af hinanden.

 I rigtig mange år har Samsø haft borgerligt flertal med Venstre, som det største parti.  Vi har i disse år, sammen med De Konservative, besat borgmesterposterne og sammen med de øvrige medlemmer i kommunalbestyrelserne gennemført projekter til en fantastisk udvikling på Samsø, med bl.a.  - Energiakademiet, Havvindmøllerne, Kildemosen, Ballen Færgehavn, cykelstier og ny færge mellem Sælvig og Hou. Økonomisk ansvarlige beslutninger til gavn for Samsø.                                                                                                                                                                                

Venstre er nu kommet i opposition - en ny fornemmelse - demokratiet har talt. Det respekterer vi selvfølgelig. Vi fornemmer, at beslutninger på et oplyst grundlag, er besværliggjort for oppositionen. Der har bl.a. manglet den nødvendige økonomiske indsigt for at kunne bedømme projektets bæredygtighed. Her tænkes specielt på Århus-Samsø færgen. Vi er meget bekymrede om, hvorvidt de budgetterede passagertal holder.  Projekter skal være troværdige. Beslutninger i kommunalbestyrelsen bærer præg af S og SF's beslutninger - uden indflydelse fra V og K.

Hvor har vi så sat vores "fodaftryk" i 2018:

Rengøring i hjemmeplejen blev nedsat fra 3 uger til hver 14. dag og vedtaget sammen med De Konservative. Istandsættelse af Langør Havn er påbegyndt.  Cykelstien til Nordby er påbegyndt.

Arbejdet i udvalgene fungerer anderledes demokratisk med den nødvendige dialog. Henrik Kjær som medlem af Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget, Carsten Bruun som medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, Søren Wiese som medlem af Social- og Kulturudvalget og Erhvervs- og Bosætningsudvalget. De arbejder meget seriøst med opgaverne i kommunen. (vi gi'r dem en velfortjent hånd).

Vore opgaver/mærkesager fremadrettet er bl.a. at:

påse at budgetterne for 2019 overholdes, indgåede aftaler udføres som aftalt, der skal findes en afklaring på Biogasanlægget og lossepladsen i Pillemark, der er fokus på skolens renovering og børnenes trivsel, kulturlivet og turisterhvervet fortsat udvikles, ældrepleje og sundhed, herunder Kildemosen,  har høj prioritet, tilpasse infrastruktur, busser, teletaxa efter borgernes behov, nye tiltag til gavn for Samsø iværksættes.

Folketingsvalg senest 17. juni 2019. Kan vi genvinde nøglerne til Statsministeriet ?

Skanderborgkredsen, Skanderborg, Odder og Samsø, hvor den nye formand hedder Kathrine Lund, er forberedt. Der har været afholdt flere planlægningsmøder o.s.v. med deltagelse af vores folketingskandidat Fatma Øktem. Vi forbereder møder i forbindelse med valget.

En stor tak til Samsø's virksomheder, butikker, turistaktører, golfklubben, Energiakademiet, fødevareproducenter, de 2 rederier for en kæmpe indsats for at holde gang i og ikke mindst udvikle hjulene og bidrage til Samsø's stærke brand.

Ligeledes skal der lyde en stor tak til bestyrelsen og medlemmerne for godt samarbejde og opbakning i 2018.

Kære medlemmer.

I har altid været flinke til at foreslå genvalg til formandsposten.

Men nu går den ikke længere.

 Vi skal ha' foretaget nogle rokeringer/justeringer/genvalg og nyvalg til bestyrelsen og det er en meget sund udvikling.

Så jeg genopstiller ikke som formand.

Det har været en meget spændende formandsperiode med mange udfordringer og meget lærerigt, hvor man kommer helt ind i det politiske maskinrum på Samsø. Så der er bestemt noget at glæde sig til for de nyvalgte.

Men I skal ha' en stor tak for jeres opbakning og støtte i de 9 år, jeg har været formand og ligeledes en mega  stor tak til bestyrelsen.

Og så vil jeg gi' ordet til dirigenten, som vil guide os igennem valgene og bestyrelsens forslag.

Følgende medlemmer blev valgt:

Ny formand Brian Kjær

Ny næstformand Søren Wiese

Sekretær Bettina Aagaard

Nyt bestyrelsesmedlem Anita E. H. Olesen

Ny suppleant Anton Lambæk

Bestyrelsesmedlem Søren Rasmussen var ikke på valg