Vedtægter

17. maj 2017

Vedtægter for Samsø Venstreforening.


§ 1 Formål

Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:

- retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed

- retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet

- respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet

- retten til privat ejendom

§ 2 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik.

Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening  

Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.

Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.

Stk. 2

Et medlemskab gælder, når der er betalt kontingent for det påbegyndte kalenderår

Stk. 3

Medlemsrettigheder – herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamling og opstillingsmøde – forudsætter betaling af medlemskontingent for et regnskabsår/

kalenderår og de kan ikke udøves før 7 dage efter kontingentbetaling.

Stk. 4

Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening  kandidatbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5

Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6

Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed

hed i vælgerforeningen med deres VU-medlemskab ugedagen efter, at de har tilmeldt sig en vælgerforening eller ved en tilmelding fra VU’s sekretariat til Venstres sekretariat.

§ 3 opgaver og ansvar

Vælgerforeningens opgaver og ansvar:

- medlemshvervning

- medlemspleje og gentegning

- medlemsaktiviteter og tilbud til vælgerne

- deltagelse i nærdemokratiet

- engagement i nærområderne med V-lokalgrupper og     V-projektgrupper

- kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen

- kommunalpolitisk handlingsprogram

- opstilling af kandidater til kommunalvalg

- kampagner forud for kommunalvalg

- kontakt til Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen

- foreningsadministration med kontingent       og  medlemsregistrering

- administration af evt. offentlige tilskud (partistøtte)

- kontingentfastsættelse til egen forening, kandidatbestyrelse og regionsbestyrelse

- indberetning af medlemstal til landsorganisationen

- indbetaling af kontingent til landsorganisationen

- valg til kandidatbestyrelsen

- valg til regionsbestyrelsen

- deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger

2

§4 Generalforsamling og dagsorden

Der afholdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:

1. valg af stemmetællere

2. valg af dirigent

3. formandsberetning og drøftelse af foreningens     forhold

4. behandling af regnskab

5. fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år

6. behandling af indkomne forslag

7. valg af formand (hvert år)

8. valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)

9. valg af medlem) til kandidatbestyrelsen

10.valg af medlem til regionsbestyrelsen

11.valg af delegerede til landsmødet

12.valg af 2 revisorer og suppleant (1 år)

13.Eventuelt

Stk. 2

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når formanden, eller mindst 2 af bestyrelsen, eller en fjerdedel af de stemmeberettigede , anmoder derom, og skal indvarsles senest 7 dage efter at anmodningen er fremsat

Stk. 3

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være formanden i hænde senest 1. januar og skal opføres som selvstændigt dagsordenpunkt.  

Vedtægtsændringer kan godkendes ved almindelig stemmeflertal.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag.

Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 4

Kontingent til kandidatbestyrelsen skal som minimum fastsættes til ¾ af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 5

Kontingent til regionsbestyrelsen skal som minimum fastsættes til 1/8 af det kontingent, der skal indbetales til landsorganisationen.

Stk. 6

Medlemmer, der vælges til regionsbestyrelsen, skal have bopæl i kommunen.

Stk. 7

Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.  

Stk. 8

Ved valg af formand eller spidskandidater til kommunalvalg, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse gælder reglen om absolut flertal. ved valg af bestyrelsesmedlemmer gælder reglen om relativ flertal.

Ved valg af opstilling af kandidatlister gælder reglen om relativ flertal og pointmetoden.

Blanke stemmer betragtes som afgivne stemmer. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt. Alle personvalg kan foregå efter skriftlige forslag, og skal hvor flere end 1 person bringes i forslag og

3

personerne har indvilget i at modtage valg, foregå ved skriftlig afstemning.

§5 Opstillingsmøde

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer, der

- har betalt kontingent til vælgerforeningen senest 7 dage før opstillingsmødet

- har bopæl i kommunen.

Stk. 2

Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelse, V-lokalgrupper, V-projektgrupper og udvalg

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4 medlemmer (min. 4).

Stk. 2

Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, dog jf. stk. 1.

Stk. 3

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand.

Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4

Bestyrelsen skal supplere sig med 2 repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6

Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 7

Bestyrelsen kan tage initiativ til politiske netværk og udvalg og kan danne V-lokalgrupper og V-projektgrupper.

Stk. 8

Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

§7 Økonomi

Foreningsåret er kalenderåret.

Midler til dækning af foreningens virksomhed fremskaffes ved kontingentindtægter og bidrag.

Stk. 2

Bestyrelsen kan aftale indbetaling af bidrag fra folkevalgte.

Stk. 3

Bestyrelsen administrerer evt. offentlige tilskud (partistøtte).

Stk. 4

Inden 1. marts skal bestyrelsen indberette medlemstal i det forudgående kalenderår til landsorganisationen. Indberetningen lægges til grund for landsorganisationens opkrævning af kontingent.

Stk. 5

Inden 15. marts skal bestyrelsen indbetale kontingentandel til kandidatbestyrelsen, regionsbestyrelsen og landsorganisationen. Hvis kontingentet til landsorganisationen ikke er indbetalt inden 1. juli, fortabes stemmeretten på det kommende landsmøde for formanden for vælgerforeningen og vælgerforeningens delegerede.

4

§8 Opstilling til kommunalvalg

Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:

- procedure for udarbejdelse af handlingsprogram

- procedure for opstilling og valg af kandidater

- opstillingsform og tidspunkt(ter) for opstilling(er)

- I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende ved kandidatopstilling. 

Vedtaget på generalforsamlingen den…20.02.2008…

Dirigent Erling Sundstrøm