Vedtægter

27. februar 2023

Samsø-Venstres vedtægter omfatter kun den del af Venstres samlede vedtægter, som vedrører kommuner med én vælgerforening.


I øvrigt er Venstres vedtægter til enhver tid gældende.

 

Formål, opgaver og medlemskab
§ 1.
Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab:
1) Retten til at leve et liv i frihed med respekt for andre menneskers ret til samme frihed
2) Retten til at tage ansvar for sit eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet
3) Respekt for det enkelte menneskes egenart og integritet
4) Retten til privat ejendom


§ 2.
Venstres opgaver:
1) At samle Venstres vælgere
2) At udforme en po

Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling,

litik, der opfylder Venstres målsætninger
3) At få størst mulig indflydelse på samfundsudviklingen
4) At oplyse om politiske og samfundsmæssige forhold
5) At opstille kandidater til valg
6) At gennemføre kampagner forud for valg og folkeafstemninger


§ 3.
Venstre består af følgende led:
1) Medlemmer
2) Vælgerforeninger
3) Kommuneforeninger
4) Kredsbestyrelser
5) Regionsbestyrelser
6) Landsorganisation


Stk. 2. Venstres landsorganisation er det fælles samlende led. Medlemmer, vælgerforeninger, kommuneforeninger, kreds- og regionsbestyrelser og hovedbestyrelse er forpligtet til at følge de beslutninger om organisatoriske forhold, der træffes på Venstres landsmøder.


§ 4. Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver, der vil støtte Venstres formål og politik. Medlemskabet er knyttet til en vælgerforening. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab. Ingen kan være medlem af mere end én vælgerforening.
Stk. 2. Medlemskab gælder for en 12 måneders periode fra tidspunktet for kontingentbetalingen. Opkrævningen af medlemskontingent varetages af Venstres Landsorganisation.

Stk. 3.Medlemsrettigheder, herunder stemmeret på generalforsamling og opstillingsmøde, forudsætter betaling af medlemskontingent for en påbegyndt 12 måneders periode, og de kan ikke for nytegnede medlemmer eller for medlemmer, der ikke er gentegnet inden forfaldsfristen, udøves før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed har alle medlemmer af Venstre.

Stk. 4. Medlemskontingent, der opkræves under ét, består af kontingent til vælgerforening, kommuneforening, kredsbestyrelse, regionsbestyrelse og landsorganisation.

Stk. 5. Et medlem, der flytter, kan optages i en anden vælgerforening uden på ny at skulle betale kontingent.

Stk. 6. Medlemmer af VU, der ikke er fyldt 30 år, kan opnå stemmeret og valgbarhed i vælgerforening og kommuneforening med deres VU-medlemskab 30 dage efter, de har tilkendegivet over for VU ́s Landsorganisation, at de ønsker medlemsrettigheder i Venstre.

Medlemsrettigheder, herunder stemmeret og valgbarhed på generalforsamlinger og opstillingsmøder, opnås fra det kalenderår, hvor medlemmet fylder 14 år.


Vælgerforeningen
§ 5.
Der skal være én eller flere vælgerforeninger inden for en kommune.

Stk. 2. I kommuner med én vælgerforening varetager denne også opgaverne som kommuneforening, jf. § 11.

§ 6.
Vælgerforeningens opgaver og ansvar:
1) Medlemshvervning
2) Medlemspleje og gentegning
3) Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
4) Deltagelse i nærdemokratiet
5) Sikre V-aktivitet i nærområderne
6) Kommunalvalg med eventuel opstilling af kandidater, jf. § 17
7) Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
8) Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering, se dog § 12, stk. 2
9) Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
10) Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger
Stk. 2. Vælgerforeningens kasserer og formand er ansvarlige for, at regnskabet er udarbejdet og revide-
ret inden udgangen af januar måned året efter regnskabsårets udløb.

Generalforsamling
§ 7.
Der holdes hvert år inden 1. marts en generalforsamling, hvor mindst følgende punkter skal behandles:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigent
3) Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold
4) Behandling af regnskab
5) Behandling af indkomne forslag
6) Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år
7) Valg af formand
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 år) og suppleanter (1 år)
9) valg af medlem til regionsbestyrelsen
10) Valg af medlem til kredsbestyrelsen
11) Valg af delegerede til landsmødet
12) Valg af to revisorer og suppleant(er)
13) Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 7, stk. 9.

Stk. 3.
Stemmeret ved generalforsamlinger har alle medlemmer. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling. Valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer.

Stk. 4. Forslag til behandling på generalforsamlingen kan indsendes af medlemmer til foreningens formand inden 1. januar. Forslag skal opføres som selvstændigt dagsordenspunkt. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for behandling af forslag. Forslag og retningslinjer for behandling af forslag skal være tilgængelige for medlemmerne.

Stk. 5. Der gennemføres normalt en politisk debat i tilknytning til generalforsamlingen.

Stk. 6. Delegerede valgt på generalforsamlingen skal indberettes til Venstres landsorganisation senest den 1. maj.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling i vælgerforeninger og kommuneforeninger afholdes, når formanden, 1/3 af bestyrelsen eller 1/4 af antal stemmeberettigede ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december udtrykker ønske derom.

Stk. 8. Anmodning skal sendes til foreningens formand, der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget.

Stk. 9. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamling efter stk. 7-9 skal ske med mindst 14 dages varsel.


Stk.10. Opstår behov for ekstraordinære opstillingsmøder i forbindelse med spidskandidat- og folketingskandidatvalg skal disse indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Opstillingsmøde
§ 8.
Stemmeret ved opstillingsmøder i vælgerforeningen har alle medlemmer i vælgerforeningen med bopæl i kommunen. Nytegnede medlemmer og medlemmer, der ikke er gentegnet inden for forfaldsfristen, har dog ikke stemmeret før 30 dage efter kontingentbetaling.

valgbarhed ved opstillingsmødet i vælgerforeningen har alle medlemmer med bopæl i kommunen.

Stk. 2. Opstillingsmøder skal indkaldes med mindst 6 ugers varsel. Se dog § 42, stk. 4.

Vælgerforeningens ledelse
§ 9.
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand samt et antal bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse, dog mindst 4 medlemmer (udover formanden).

Stk. 2. Foreningens generalforsamling træffer beslutning om bestyrelsens størrelse, se dog stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen vælger kasserer og sekretær, der kan vælges i eller uden for dens midte.

Stk. 4. Bestyrelsen supplerer sig om muligt med to repræsentanter for Venstres Ungdom.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig senest tre uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for sit arbejde i en forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen tager initiativ til nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper.

Stk. 8. Bestyrelsen kan træffe beslutning om æresmedlemskab.

Økonomi
§ 10.
Midler til dækning af vælgerforeningens virksomhed er primært kontingentindtægter.

Stk. 2. Senest den 15. februar afregner vælgerforeningen kontingent til kredsbestyrelse og regionsbestyrelse.

Opstilling til kommunalvalg
§ 11.
Bestyrelsen udarbejder forslag, der behandles på generalforsamlingen senest i året før valgåret, og hvor der træffes mindst følgende beslutninger, som vedrører:
1) Procedure for udarbejdelse af handlingsprogram
2) Procedure for opstilling og valg af kandidater
3) Opstillingsform og tidspunkt(er) for opstilling(er)
4) Opstilling på én eller flere kandidatlister
5) Bemyndigelse til at indgå valgforbund

Vedtaget på generalforsamlingen 27/2 2023